سایر برندها
Special Metals دانلود
Nickel Electrode 141 الکترود پایه نیکل با استاندارد E Ni-1 ساخت امریکا دانلود
Monel Electrode 190 الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCu-7 ساخت امریکا دانلود
Monel Electrode 187 الکترود پایه مس با استاندارد E CuNi ساخت امریکا دانلود
INCO-WELD A Electrode الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrFe-2 ساخت امریکا دانلود
Inconel Electrode 182 الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrFe-3 ساخت امریکا دانلود
Inconel Electrode 112 الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-3 ساخت امریکا دانلود
INCO-WELD C-276 Electrode الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-4 ساخت امریکا دانلود
Inconel Electrode 122 الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-10 ساخت امریکا دانلود
INCO-WELD 686 Electrode الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrMo-14 ساخت امریکا دانلود
Inconel Electrode 117 الکترود پایه نیکل با استاندارد E NiCrCoMo-1 ساخت امریکا دانلود
Inconel Filler 82 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCr-3 ساخت امریکا دانلود
Inconel Filler 625 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-3 ساخت امریکا دانلود
INCO-WELD C-276 Filler فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-4 ساخت امریکا دانلود
Inconel Filler 622 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-10 ساخت امریکا دانلود
INCO-WELD 686 Filler فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrMo-14 ساخت امریکا دانلود
Inconel Filler 617 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiCrCoMo-1 ساخت امریکا دانلود
Incoloy Filler 65 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiFeCr-1 ساخت امریکا دانلود
Inconel Filler 718 فیلر پایه نیکل با استاندارد ER NiFeCr-2 ساخت امریکا دانلود
Nimonic Filler 263 فیلر پایه نیکل با مولیبدن , تیتانیوم و کبالت ساخت امریکا دانلود
Filler
LINCOLN دانلود
LINCONL PIPELINER 8P الکترود سلولزی لینکولن برای جوشکاری خط لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت امریکا دانلود
LINCOLN L61 فیلر زیرپودری کربن - منگنز لینکولن با استاندارد EM12K ساخت کشور فرانسه دانلود
LINCOLNWELD Flux 860 پودر برای فرآیند زیرپودری با استاندارد S A AB 1 ساخت امریکا دانلود
BOHLER-UTP Group دانلود