پودر و سیم زیر پودری ایساب
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod12.22 سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز متوسط با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EM12K دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 12.32 سیم حلقه کربنی ایساب با منگنز بالا با روکش مس برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای استحکام متوسط و بالا با استاندارد EH12K دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 308L سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308L دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 309L سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی برای اتصالات غیر همجنس با استاندارد ER 309L دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 309Mo-L سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن مولیبدن دار با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب اتصالات غیر همجنس با استاندارد ER 309MoL دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 316L سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن مولیبدن دار با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی مناسب جوشکاری دیواره کشتی با استاندارد ER 316L دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 347 سیم حلقه زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با نایوبیوم با فرآیند زیرپودری مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 347 دانلود
سیم حلقه زیرپودری ایساب OK Autrod 22.09 سیم حلقه زنگ نزن داپلکس ایساب با فرآیند زیرپودری مقاومت بالا به انواع خوردگی با استاندارد ER 2209 دانلود
پودر ایساب OK Flux 10.62 پودر بدون آلیاژ ایساب برای فرآیند زیرپودری برای جوشکاری فولادهای کربنی استحکام بالا و کم آلیاژبا جذب اکسیژن کم با استاندارد SA FB 1 55 AC H5 دانلود
پودر ایساب OK Flux 10.71 پودر آگلومره ایساب برای فرآیند زیرپودری آلیاژ شده با منگنز و سیلیس مناسب جوشکاری گوشه در فولادهای کربنی و کم آلیاژبا استاندارد SA AB1 67 AC H5 دانلود
پودر ایساب OK Flux 10.92 پودر آگلومره ایساب آلیاژ شده با کروم برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن با فرآیند زیرپودری و Cladding با استاندارد SA CS 2 Cr DC دانلود
پودر ایساب OK Flux 10.93 پودر آگلومره ایساب بدون آلیاژ برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن و فولادهای پرآلیاژ کروم-نیکل-مولیبدن دار مانند داپلکس ها با فرآیند زیرپودری با استاندارد SA AF 2 DC دانلود