فیلرهای ایساب
فیلر ایساب OK Tigrod 12.60 فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-3 و W2Si دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 12.64 فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-6 و W4Si دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.08 فیلر کم آلیاژ منگنز-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-D2 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.09 فیلر کم آلیاژ منگنزی مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-G دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.16 فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-B2 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.17 فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER90S-B3 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.22 فیلر کم آلیاژ منگنزی کروم-مولیبدنی ایساب با روکش مس بااستاندارد ER90S-G دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 13.23 فیلر کم آلیاژ نیکل-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni1 دانلود
فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 13.28 فیلر کم آلیاژ نیکلی ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni2 دانلود
فیلر ایساب / ER502 / OK Tigrod 13.32 فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B6 و تیپ ER502 دانلود
فیلر ایساب / ER505 / OK Tigrod 13.37 فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B8 و تیپ ER505 دانلود
سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Aristorod 12.50 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Autrod 12.51 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری دانلود
سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Autrod 12.64 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
سیم جوشکاری حلقه ایساب OK Aristorod 13.13 (55)1 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.16 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER80S-B2 برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 13.23 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER80S-Ni1 برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.29 سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 308L فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308L دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 308H فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در درمای بالا با استاندارد ER 308H دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 308Lsi فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 309L فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309L دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 309Lsi فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 309MoL فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 310 فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 310 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 312 فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 312 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 316L فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316L دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 316Lsi فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 317L فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی حفره ای با استاندارد ER 317L دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 347 فیلر زنگ نزن ایساب پایدارشده باNb مقاوم به خوردگی در دما بالا بااستاندارد ER 347 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 385 فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد ER 385 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 410 NiMo فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد E420NiMo با استاندارد W 13 4 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 2209 فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex با استاندارد ER 2209 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 2509 فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Super Duplex با استاندارد W 25 9 4 NL دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 16.95 سیم حلقه ایساب Cr-Ni-Mn با Si بالا مقاوم به خوردگی با استاندارد G 18 8 Mn دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 308Lsi سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 309Lsi سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 309MoL سیم حلقه زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 316Lsi سیم حلقه زنگ نزن ایساب Cr-Ni-Mo مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 347si سیم حلقه زنگ نزن ایساب پایدار شده با Nb مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 347si دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 2209 سیم حلقه زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex مقاوم به خوردگی حفره ای و تنشی با استاندارد ER 2209 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.40 فیلر پایه مس ایساب آلومینیوم دار مناسب برای جوشکاری آلیاژ آلومینیوم - برنز با استحکام کششی بالا با استاندارد ER CuAl-A1 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.49 فیلر پایه مس ایساب نیکل دار برای جوشکاری آلیاژهای 90-10 و 80-20 و 70-30 مقاوم به خوردگی با استاندارد ER CuNi دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.82 فیلر پایه نیکل ایساب کروم - مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ با استاندارد ER NiCrMo-3 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.85 فیلر پایه نیکل ایساب کروم دار - نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت برای جوشکاری فولاد پر آلیاژ 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.92 فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با خلوص 99.6%Ni برای جوشکاری چدن با استاندارد ER Ni-1 دانلود
فیلر ایساب OK Tigrod 19.93 فیلر پایه نیکل ایساب تیتانیوم دار با 30% مس برای جوشکاری آلیاژهای سری 400 با نام تجاری مونل با استاندارد ER NiCu-7 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.12 سیم حلقه پایه مس ایساب با ویژگی Oxygen-free با بیش از 98%Cu با استاندارد ER Cu دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.82 سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم - مولیبدن دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCrMo-3 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 19.85 سیم حلقه پایه نیکل ایساب کروم - نایوبیوم دار مقاوم به خوردگی و حرارت مناسب جوشکاری فولاد 9%Ni با استاندارد ER NiCr-3 دانلود
فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 4043 فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای نوع AlMgSi و AlSi تا 7%Si با 5%Si با استاندارد R 4043 دانلود
فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 5183 فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و مشابه با منگنز بالا با استحکام کششی بالا با استاندارد R 5183 دانلود
فیلر جوشکاری ایساب OK Tigrod 5356 فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سری 5XXX مقاوم به ترک ناشی از خوردگی تنشی با استاندارد R 5356 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 4043 سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری و بریز کردن آلیاژهای آلومینیوم با 5%Si با استاندارد ER 4043 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 5183 سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و آلیاژهای مشابه با منگنز بالا با استاندارد ER 5183 دانلود
سیم حلقه ایساب OK Autrod 5356 سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم سری 5XXX مقاوم به ترک خوردگی تنشی با استاندارد ER 5356 دانلود