الکترودهای ایساب
الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 6010 Plus الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E6010 ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 7010 Plus الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-P1 ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود جوشکاری ایساب Pipeweld 8010 Plus الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود ایساب OK 22.46P الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-G ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود ایساب OK 22.47P الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-G ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود ایساب OK 22.48P الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E9010-G ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود ایساب OK 22.85P الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-A1 ساخت کشور برزیل دانلود
الکترود ایساب OK 48.00 الکترود قلیایی با جذب رطوبت کم برای جوشکاری دامنه وسیعی از فلزات پر تنش با استاندارد E7018 ساخت مجارستان دانلود
الکترود ایساب OK 48.08 الکترود کم آلیاژ با جذب رطوبت بسیار پایین با خواص مکانیکی بالا برای سازه های فراساحلی با استاندارد E7018-G ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 53.68 الکترودی با جذب هیدروژن و رطوبت بسیار پایین و کنترل حوضچه جوش بسیار آسان با استاندارد E7016-1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 55.00 الکترودی با کیفیت بالا و جذب هیدروژن و رطوبت بسیار کم و مقاومت بسیار خوب در برابر ترک گرم با استاندارد E7018-1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 73.08 الکترود کم آلیاژ باجذب رطوبت کم وفلز جوشی مقاوم به خوردگی در آب دریا وخواص مکانیکی عالی با استاندارد E8018-G ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 73.68 الکترود کم آلیاژ با جذب رطوبت کم و فلز جوش مقاوم به ضربه بالا در دمای پایین با استاندارد E8018-C1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 74.46 الکترود کم آلیاژ مولیبدن دار با جذب رطوبت کم برای جوشکاری مخازن تحت فشار و لوله با استاندارد E7018-A1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 74.78 الکترود کم آلیاژ با استحکام کششی بالا در دمای پایین و مناسب باری اتصال و لایه دهی ریل آهن با استاندارد E9018-D1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 76.18 الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار باجذب هیدروژن کم برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش با استاندارد E8018-B2 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 76.28 الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار با جذب هیدروژن کم برای جوشکای فولادهای مقاوم به خزش با استاندارد E9018-B3 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 76.35 الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خزش و لوله با پاشش کم با استاندارد E8015-B6 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 76.96 الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار با 9درصد کرم برای فولادهای مقاوم به خزش وقوس پایدار با استاندارد E8015-B8 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 76.98 الکترود کم آلیاژ با 9% کروم با جذب هیدروژن کم برای جوشکاری در تمام وضعیت ها لوله و ورق با استاندارد E9015-B9 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 78.16 الکترود کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار برای جوشکاری فولاد عملیات حرارتی شده بااستحکام کششی بالا بااستانداردE9018-G ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 308L الکترود زنگ نزن ایساب با کربن کم برای جوشکاری فولادهای تیپ 304 و 308 و سری L آن با استاندارد E308L-16 ساخت کشور سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.25 الکترود زنگ نزن ایساب کربن بالا برای جوش سرویس های دما بالا در پتروشیمی ها و فولاد 308H با استاندارد E308H-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.30 الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با پوشش رتیلی-اسیدی شروع قوس و جدایش گل جوش آسان با استاندارد E308L-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.35 الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با چقرمگی بالا در دمای 196- مناسب LNG و جوش فولاد 308L با استاندارد E308L-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.50 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای پایدارنشده آستنیتی 18Cr 10Niبرای دمای بالا با استاندارد E308H-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.80 الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با نایوبیوم , مقاوم به خوردگی برای فولاد 321 و 347 با استاندارد E347-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.81 الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی برای جوش فولاد 8-18پایدار شده با Ti و Nbدر سرویس های دما بالا بااستاندارد E347-16ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 61.85 الکترود زنگ نزن ایساب پایدار شده با نایوبیوم برای جوشکاری فولاد 347 پایدار شده با Nb یا Ti با استاندارد E347-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 316L الکترود زنگ زنزن ایساب کم کربن رتیلی-اسیدی برای جشوکاری فولاد 316L باشروع قوس آسان با استاندارد E316L-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 63.30 الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با رطوبت پایین با مقاومت به خزش بالا و جدایش گل جوش عالی با استاندارد E316L-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 63.35 الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن برای جوشکاری فولادتیپ 18Cr12Ni3Mo باچقرمگی بالا در دمای 196-با استانداردE316L-15 سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 63.80 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد زنگ نزن پایدارشده Nb یا Ti تیپ 18Cr12Ni2-3Moبااستاندارد E318-17ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 64.30 الکترود زنگ نزن ایساب با Moبالا برای جوشکاری فولاد تیپ 317L با مقاومت به خوردگی حفره ای بااستاندارد E317L-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.13 الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni مقاوم به حرارت تا 1150 درجه با استاندارد E310-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.15 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni آستنیتی-منگنزی مقاومت خوب به ترک با استاندارد E310-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.45 الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد منگنزی %(14-12) مقاومت بالا به ترک با استاندارد E307-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.50 الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله با مقاومت به خوردگی تنشی تا 300 درجه با استاندارد E2209-17ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.53 الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله های زنگ نزن داپلکس آستنیتی-فریتی با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.55 الکترود زنگ نزن ایساب Duplex قلیایی مناسب جوشکاری لوله های داپلک در صنایع offshore با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 309L الکترود زنگ نزن ایساب قلیایی برای جوشکاری فولادهای تیپ 309 و 309L با استاندارد E309L-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.60 الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی-اسیدی برای جوشکاری فولاد 309 در همه حالات بجز سرپایین با استاندارد E309L-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.70 الکترود زنگ نزن ایساب مولیبدن دار با فلز جوش آستنیتی-فریتی مقاومت بالا به ترک با استاندارد E309MoL-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.75 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد تیپ 24Cr13Ni و اتصالات متفاوت و فولاد 309 با استاندارد E309L-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.15 الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش فریتی 13Cr% برای جوشکاری فولاد سری 400 با 12Cr% با استاندارد E410-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.17 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoدر تمام حالات با استاندارد E410NiMo-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.25 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoمقاوم به خوردگی بااستانداردE410NiMo-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.53 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد E2594 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.55 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد E2594 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.81 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 40%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.82 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 35%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 69.33 الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش کاملا آستنیتی مقاوم به اسید سولفوریک و خوردگی حفره ای برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد E385-16 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Ni-1 / OK 92.05 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل خالص با خلوص بالای 92درصد نیکل با استاندارد ENi-1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 92.15 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای با جوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-2 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 92.26 / OK NiCrFe-3 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای باجوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-3 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 92.35 الکترود پایه نیکل ایساب سوپر آلیاژ NiCrMoW با استحکام کششی بالا و مقاومت حرارتی بالا با استاندارد ENiCrMo-5 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK NiCrMo-3 / OK 92.45 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای 5Ni و 9Ni و اینکونل 625 و فولاد S 31254 با استاندارد E NiCrMo-3 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 92.55 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژهای Ni9% با چقرمگی عالی (LNG) در 196ºc- با استاندارد ENiCrMo-6 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK NiCu-7 / OK 92.86 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل-مس(مونل) بامقاومت عالی به خوردگی و ترک بااستانداردENiCu-7 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.25 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس و برنز و لایه دهی فولادها و تعمیرات با ایتاندارد EL-CuSn-7/C ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.35 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس-نیکل و اتصالات متفاوت در صنایع offshore با استاندارد ECuNi ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.55 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سیلیکونی برنز و لایه دهی با مقومت خوردگی با استاندارد EL-CuSi3 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.25 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس و برنز و لایه دهی فولادها و تعمیرات با ایتاندارد EL-CuSn-7/C ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.35 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای مس-نیکل و اتصالات متفاوت در صنایع offshore با استاندارد ECuNi ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 94.55 الکترود پایه مس ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سیلیکونی برنز و لایه دهی با مقومت خوردگی با استاندارد EL-CuSi3 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 83.28 الکترود سخت کاری ایساب برای سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها و خط ریل آهن بااستاندارد E1-UM-300 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 50 / OK 83.50 الکترود سخت کاری ایساب مولیبدن دار با مقاومت به سایش خیلی خوب و چقرمگی خوب با استاندارد E6-UM-55 ساخت سوئد دانلود
الکترود جوشکاری ایساب OK 84.42 الکترود سخت کاری ایساب مقاومت خوب در برابر فرسایش برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E5-UM-45-R ساخت سوئد دانلود
الکترود جوشکاری ایساب OK 84.52 الکترود سخت کاری ایساب مقاومت عالی در برابر فرسایش و سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E6-UM-55-GR ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 55HD / OK 84.58 الکترود سخت کاری ایساب با مقاومت بالا به سایش بهمراه ضربه با استاندارد E6-UM-55-G ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 60 T / OK 84.78 الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ کاربید کروم و مقاومت به سایش شدید در دماهای بالا با استاندارد E10-UM-60-CZ ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 65 T / OK 84.80 الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ Cr-Mo-Nb با مقاومت به سایش عالی تا دمای 700 با استاندارد E10-UM-65-GZ ساخت سوئد دانلود
الکترود جوشکاری ایساب OK 86.08 الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنزی مقاومت عالی در برابر ضربه های شدید با استاندارد E7-UM-200K ساخت سوئد دانلود
الکترود جوشکاری ایساب OK 86.28 الکترود سخت کاری ایساب فلز جوش منگنزی-نیکلی مقاوم به ضربات شدید و ترک خوردکی با استاندارد EFeMn-A ساخت سوئد دانلود
الکترود جوشکاری ایساب OK 86.30 الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنز-کروم برای کار سختی با چقرمگی بالا با استاندارد E7-UM-200-KR ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 60 / OK 83.65 الکترود سخت کاری مقاوم به اکسیداسیون مناسب سخت کاری قطعات ماشین آلات تحت سایش با سنگ و زغال سنگ و شن و ماسه با استاندارد E2-UM-60 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Weartrode 62 / OK 84.84 الکترود سخت کاری ایساب با مجموعه ای از کاربید های کروم-وانادیوم و تیتانیوم در یک ماتریس مارتنزیتی با مقاومت بالا در برابر سایش های شدید و ضربه با استاندارد E10-UM-60-GP ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.45 الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد منگنزی %(14-12) مقاومت بالا به ترک با استاندارد E307-15 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.60 الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی-اسیدی برای جوشکاری فولاد 309 در همه حالات بجز سرپایین با استاندارد E309L-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 67.70 الکترود زنگ نزن ایساب مولیبدن دار با فلز جوش آستنیتی-فریتی مقاومت بالا به ترک با استاندارد E309MoL-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.81 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 40%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 68.82 الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 35%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK Ni-1 / OK 92.05 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوشکاری آلیاژ نیکل خالص با خلوص بالای 92درصد نیکل با استاندارد ENi-1 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب OK 92.15 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای با جوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-2 ساخت سوئد دانلود
الکترود ایساب / OK NiCrFe-3 / OK 92.26 الکترود پایه نیکل ایساب برای جوش اینکونل 600 و آلیاژهای باجوش پذیری کم مقاوم به حرارت با استاندارد ENiCrFe-3 ساخت سوئد دانلود